Ikona košíkaV košíku máte 0 položiek
ikony VISA

Akceptujeme všetky bežné platobné karty

ikony VISA certified

Ochrana osobných údajov

Všeobecné ustanovenia o ochrane osobných údajov:

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2016 bola stanovená správcom a spracovateľom osobných údajov spoločnosť DOKI DOKI s.r.o. so sídlom Goetheho 1077/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika • IČ: 098 78 980. Spoločnosť je zapísaná v OR spisová značka C 343954 vedená u Mestského súdu v Prahe.

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov čiže GDPR (General Data Protection Regulation), konkrétne sa jedná o nariadenie EÚ 2016/679 z 27.4.2016. Na základe tohto narazenie sa upravujú podmienky pre správu a spracovanie osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame:

Spracovávame výhradne identifikačné a kontaktné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov v rozsahu potrebnom na účely plnenia uzatváranej kúpnej zmluvy či registrácie. Konkrétne sa jedná o tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a IP adresa. U fyzických osôb podnikajúcich a právnických osôb spracovávame navyše IČO, DIČ a názov spoločnosti či firmy. 

Rozsah, dôvod a doba uloženia osobných údajov: 

Všetky osobné údaje sú uchovávané vo vlastnom systéme spoločnosti na účely plnenia zmluvy, reklamácie, komunikácia, účtovných kontrol a marketingových akcií v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko (na účely plnenia zmluvy, mark. komunikácie a pre potreby účtovníctva)
 • IČ, DIČ či názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov (pre potreby účtovníctva)
 • úplná dodacia adresa (pre účely mark. komunikácie a plnení zmluvy)
 • úplná fakturačná adresa (pre potreby účtovníctva)
 • telefónne číslo (pre potreby podávanie informácií, plnenie zmluvy, účtovníctvo a mark. komunikácie)
 • e-mailová adresa (pre potreby podávanie informácií a mark. komunikácie)
 • IP adresa (pre potrebu kontrol, ochrany systému a logovanie zmien)

Všetky údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú pre vyššie uvedené dôvody. Zákazník má právo kedykoľvek písomne ​​požiadať o odstránenie osobných údajov z nášho archívu pred uplynutím zákonných lehôt:

 • meno a priezvisko - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • IČ, DIČ či názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • úplná dodacia adresa - 2 roky pre možnosť reklamácie
 • úplná fakturačná adresa - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • telefónne číslo - 2 roky pre možnosť reklamácie
 • e-mailová adresa - 10 rokov na účely konrolu ÚOOÚ
 • IP adresa - 10 rokov na účely konrolu ÚOOÚ

Osobné údaje nie sú zdieľané s aplikáciami tretích strán. Výnimkou môže byť odovzdávanie e-mailových adries do aplikácií pre rozosielanie mark. ponúk (napr. MailChimp, Sendy, atp.) alebo odovzdávanie telefónnych čísel do aplikácií pre rozosielanie SMS správ (napr. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), nikdy však na účely mark. ponúk tretích strán. Osobné dáta zákazníkov sú chránené a nie je s nimi obchoduje.  

K čomu osobné údaje využívame:

Osobné údaje využívame pre účely plnenia kúpnej zmluvy, plnenie daňových zákonov Českej republiky a na účely marketingovej komunikácie. Naša databáza obsahuje výhradne údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov. Marketingová komunikácia sa uskutoční elektronickými zasielaním obchodných informácií na poskytnuté e-mailové adresy zákazníkov alebo zasielaním SMS správ na poskytnuté telefónne číslo. K tomu nás oprávňuje oprávnený záujem kupujúceho o naše produkty, ktorý sa riadi zákonom č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odstavec C. Viac o zasielanie obchodných informácií nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Čo sa deje s osobnými údajmi zákazníkov a kto k nim má prístup:

K osobným údajom v čase plnenia zmluvy a pri možnej reklamácii majú prístup zamestnanci spoločnosti z dôvodu vybavenia objednávky či reklamácie. Prístup k osobným údajom zákazníkov prebieha šifrovane pomocou SSL certifikátu, prihlásenie do systému je dvojfázové heslom a číselne generovaným kódom. Po uplynutí doby potrebnej pre vyžízení plnenie zmluvy sú osobné údaje uchovávané v archíve zabezpečenom heslom. Všetky osobné údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, výnimku tvoria daňové doklady, ktorých sú osobné dáta nutnou súčasťou (podľa platných daňových zákonov ČR).

Ako sú osobné údaje ukladané:

Všetky osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov v elektronickej podobe v zaheslované databáze a prístup k nim je plne zabezpečený. Jedinú výnimku tvorí daňové doklady, ktoré obsahujú osobné údaje kupujúceho v súlade s daňovými zákonmi SR. Daňové doklady sú uchovávané v súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2018 v elektronickej, príp. v tlačenej podobe v uzamknutých priestoroch. Osobné dáta nie sú nikdy dodával do uživania tretím stranám, výnimku tvorí nutné prenos osobných údajov k účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.

Spracovanie sa vykonáva automaticky na základe poskytnutie osobných údajov kupujúcim. Výnimku tvoria poloautomatické spracovanie dát pri aktualizácii osobných údajov, pri vykonávaní opráv či zmien v osobných údajoch a spracovanie písomného nesúhlasu so zasielaním obchodných informácií - vždy na základe žiadosti zákzaníka alebo registrovaného užívateľa.

Pri vypĺňaní registračných formulárov na stránkach poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Uvedomujeme si dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi České republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Ako nakladáme s osobnými údajmi: 

Pri vyplňovaní registračných formulárov poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Uvedomujeme si dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavuje externé dopravcu:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983,

kterýma sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu (meno, priezvisko a dodacia adresa) nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru. Dáta sú poskytované v tlačenej aj elektronickej podobe a nie sú však zdieľaná s aplikáciami tretích strán.

Elektronické adresy zákazníkov budú primárne využívané za účelom informovania o stave objednávky a následne pre zasielanie propagačných materiálov a obchodných oznámení. Na základe práva kupujúceho sa zaväzujeme sa, že odstránime z našej databázy už registrovaných užívateľov aj bez udania dôvodu na základe písomnej žiadosti, a že zamedzíme následnému doručovanie všetkých obchodných oznámení.

Na akom základe rozosielame komerčné oznámenia:

Obchodné oznámenia rozosielame na základe poskytnutie e-mailovej adresy kupujúcim u svojho nákupu. K tomu nás oprávňuje oprávnený záujem kupujúceho o naše služby. Na základe tohto oprávnenia sú zasielané kupujúcemu výhradne zľavové kupóny a akčné ponuky na tovar a služby v rozsahu nakúpeného tovaru kupujúcim. Táto úprava sa riadi zákonom č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odstavec C. Viac o zasielanie obchodných informácií nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Ako sa dá odhlásiť z databázy príjemcov obchodných oznámení:

Podľa zákona č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odsek C umožňujeme svojim zákazníkom rýchle a jednoduché odhlásenia zo zasielania obchodných oznámení v päte e-mailu každého obchodného oznámení. Svoj nesúhlas môžete vyjadriť aj písomne ​​ihneď po vykonaní objednávky. Zaväzujeme sa odstrániť v čo najkratšom možnom termíne e-mailovú adresu z databázy rozosielaných obchodných oznámení, najdlhšie do zákonnej lehoty 30 dní danej článkom 15 až 22 všeobecného nariadenia EÚ 2016/679. Viac o zasielanie obchodných informácií nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Ako nakladáme so súbormi cookies:

V internetovom obchode využívame súbory cookies, ktoré sú potrebné na identifikáciu vracajúcich sa návštevníkov. Súbory slúži k prihláseniu, zaisťovanie provízií, dokončenie nákupu či zlepšenie alebo zjednodušenie správanie webu. Pri používaní internetového obchodu sa môžu do počítača uložiť aj niektoré súbory cookies tretích strán. Medzi také externé zdroje môže patriť:

 • Google Analytics (sledovanie návštevnosti)
 • Google AdWords (retargeting PPC reklám, vyhodnotenie konverzií)
 • Facebook (retargeting PPC reklám, vyhodnotenie konverzií)
 • Youtube (lepšia cielenie videí)
 • Etarget (retargeting PPC reklám, vyhodnotenie konverzií)
 • Post Affiliate Pro (zisťovanie nákupného správania, výplata provízií z partnerského programu)

Práva dotknutých osobných údajov:

Subjekt údajov má právo na to byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o spracovaní jeho osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov.

Medzi ďalšie práva dotknutej osoby, patria:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu, resp. doplnenie
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovanie
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo namietať
 • právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, zahŕňajúc i profilovanie

Záverečné ustanovenia: 

Tento dokument o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 1. júla 2021. Zmeny vyhradené. 

Nálepky dodávame do 5 pracovných dní odo dňa objednávky alebo prijatia platby. Zásielky zasielame:

• GLS ParcelShop: 4,40 €
• GLS kurier: 4,90 €
• SPS Parcel Shop: 4,90 €
• Packeta: 3,90 €
• SPS kurier: 5,40 €
• Packeta Home: 4,60 €
• Slovenská pošta: 6,60 €
• Slovenská pošta - bez možnosti sledovania: 3,20 €

U objednávok s hodnotou najmenej 39,90 € poštovné neúčtujeme.

Návod na lepenie | Návod na odstránenie samolepiek | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Cookies | Reklamačný poriadok | Copyright
magnety na chladničku | nálepky dieťa v aute | nálepky na stenu | fotomagnete mit eigenen fotos | magnesy na lodówkę | samolepky na auto | hodinový manžel česká lípa
platobné karty - ikony

Akceptujeme všetky bežné platobné karty

platobné karty - ikony
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.